Personvern – bearbeiding av personlig data

 

1. Almene bestemmelser

Formålet med dette dokumentet er å informere om omfanget og måten å behandle klientenes personlige dokumenter på, om deres rettigheter og om den formen som klientene kan håndheve sine rettigheter på.

Bearbeiding av personlige data blir gjort av Emilie Pilátová (heretter bare Administrator), Org.nr. 76383016, med sete U Kříže 3, 158 00 Praha. Administrator er regelrett registrert på Kontoret for personvern under registreringsnummer 00071775.

2. Forvaltning av personlige data

Administrator forvalter følgende personlige data til klientene:

 • Hele navnet;
 • Kontakt e-post adresse og telefonnummer;
 • Faktureringsadresse;
 • Foto av de forlovede fra forløpet av forberedelsene til bryllupet;
 • Bryllupsfoto;
 • Kontonummer;
 •  IP adresse.

3. Formål og måten å bearbeide personlige data på

Klientenes personlige data bearbeider Administrator på flere forskjellige måter og for tilsvarende formål:

 • Bryllupskoordinatorens ytelse av tjenester – forberedelse og realisering av bryllupet, regnskapsføring;
 • Markedsføring;
 • Cookies.

3.1 Bryllupskoordinatorens ytelse av tjenester
For å kunne forberede og realisere bryllupet trenger Administrator kjenne og videre bearbeide klientenes personlige data. Disse data blir bearbeidet utelukkende med det formålet å forberede og realisere bryllupet. Klientene yter sine personlige data frivillig og med full visshet om i hvilket omfang er de personlige data blitt ytet.

Data er samlet bare på PC til Administrator og eventuelt også i en delt filt på Dropbox. Tilgangen til den delte filen gir Administrator bare til de klienter, som filen gjelder.

Personlige data nødvendig for forberedelse og sikring av bryllup overleverer Administrator til samarbeidende leverandører av tjenester med det formål å sikre tjenestene. Det gjelder konkret utvalgte hoteller og restauranter (med det formål å utferdige en faktura eller sette opp en avtale), tolken (med det formål å forberede oversettelser og tolking), regnskapsfører (bokføring), frisør (ordne frisyre og sminke) og andre leverandører, som direkte tar del i forberedelse og realisering av bryllupet, og som trenger de viktigste personlige data for å levere tjenester av god kvalitet.

Administrator vil aldri yte noen personlige data til klientene uten deres viten eller klart uttrykt og på forhånd gitt samtykke til tredjeparter for markedsføringsformål.

3.2 Markedsføring
Eneste personlige data som kan bli benyttet av Administrator for markedsføringsformål er bryllupsfoto, og det bare under den betingelsen at det er blitt gitt et uttrykkelig samtykke fra klienten på forhånd.

I det tilfelle, at klient gir Administrator samtykke til det, kan Administrator benytte utvalgte bryllupsfoto for synliggjøring av sine tjenester på sosiale nettverk (Facebook, Instagram), som referanse på websidene www.bryllup-i-praha.com og www.opplevtsjekkia.com eller som en del av presentasjon på bryllupsmesser eller i pressen. Det gjelder alltid bare et begrenset utvalg av fotografier, som det er blitt gitt uttrykkelig samtykke til. Administrator oppgir aldri noen videre personlige data sammen med fotografiene.

3.3 Cookies
Ved å gå gjennom nettsider www.bryllup-i-praha.com blir det, med det formål å måle antall besøkende på nettsiden, notert IP-adresse, hvor lenge den besøkende oppholder seg på nettsidene, hvilken nettside ham/hun kommer fra. Nettsidene kan sees gjennom også i et regime, som ikke gjør det mulig å samle inn personlige data. Det å bruke cookies kan den besøkende forby på nettleseren på sin PC.

4. Tiden for bearbeiding av personlige data

Klientenes personlige data, som er oppført på de utstedte fakturaene, bevarer Administrator over en tid på minst 10 år. E-post korrespondanse mellom klienten og Administrator blir oppbevart i 6 måneder etter sluttoppgjør for bryllupet. Alle personlige data til klientene blir oppbevart på kontroll-oversikten eller på harddisken på PC til Administrator i 6 måneder etter sluttoppgjøret for bryllupet. Delt fil på Dropbox blir etter sluttoppgjøret av bryllupet slettet. Bryllupsfoto, som Administrator får et uttrykkelig samtykke av klienten til å benytte, blir bearbeidet så lenge samtykke til klienten varer.

5. Klientenes rettigheter

I samsvar med gjeldende rettsforskrifter har klientene rett til å forlange adgang til sine personlige data, som Administrator bearbeider, samt rett til rettelse eller sletting av disse.

5.1 Sletting av personlig data
Klient kan anmode Administrator om umiddelbar sletting av personlige data. På grunnlag av anmodningen sletter Administrator alle personlige data til klientene, som han forvalter, så lenge han ikke trenger disse personlige date for oppfyllelse av avtale- og legislative forpliktelser eller vern av sine berettigede interesser.

5.2 Tilbaketrekking av gyldigheten av samtykke
Klientene kan når som helst trekke tilbake et samtykke med bearbeiding av sine personlige data for markedsføringsformål.

Det samtykke til bearbeiding av personlige data, som er blitt gitt, kan klienten når som helst trekke tilbake uten å oppgi grunn. Tilbaketrekking av samtykke har ikke noen påvirkning når det gjelder legalitet av hvilken som helst bearbeiding som er blitt utført på grunnlag av et tidligere gitt samtykke.

5.3 Videre rettigheter til klienten
I henhold til lov om vern av personlig data har klientene videre rett til å forlange av Administrator opplysninger om hvilke personlige data Administrator bearbeider, eller forlange av Administrator forklaring angående bearbeiding av personlige data.

Om klienten er av den mening, at Administrator av personlige data bearbeider, eller vil kunne bearbeide, hvilke som helst personlige data i strid med reglene til privat- og personlig liv, eventuelt i strid med loven, har klienten rett til å forlange av Administrator en forklaring og/eller korrigering av den gitte situasjonen. Klienten er berettiget til å kontakte Kontor for vern av personlige data og forlange, at denne foretar skritt i saken korrigering av Administrators hvilket som helst brudd av forpliktelser.

6. Bearbeidere av personlige data

Bearbeiding av personlige date utfører Administrator og videre også:

 • Ivana Jandová, regnskapsfører;
 • Jarmila Charfreitagová, tolken;
 • Google LLC, Mountain View, CA 94043, USA – statistikk over tilgangen til Google Analytics;
 • Dropbox – cloud-tjeneste.

7. Sikring og vern av data

Administrator lagrer data utelukkende i sin PC og i sitt arbeidsrom.  PC og arbeidsrommet er egen eiendom til Administrator, Administrator verner dem teknisk og organisatorisk i sin egen interesse.

E-postkommunikasjon er sikret med protokoll SSL, all kommunikasjon er under siffervern.

8. Sluttbestemmelser

Dokumentet i denne versjonen er blitt utferdiget den 23. 05. 2018, datum for den siste oppdatering er 24. 05. 2018 og på denne datoen er det blitt gyldig.

Samtykkene blir gitt frivillig og klient har rett til å trekke dem når som helst tilbake – alle eller bare noen av dem. De kan trekkes tilbake skriftlig med brev til adresse Emilie Pilátová, U Kříže 611/3, CZ – 158 00 Praha, eller ved e-post emilie@bryllup-i-praha.com.

Klient uttrykker sitt samtykke med bearbeiding av personlige data med sin underskrift i dokumentet Erklæring om samtykke med bearbeiding av pesonlige data, som man får tilsendt.